Yoikes!

Yoikes!
Bisque stoneware, collage, wire, doll arm
12”x 4”x 4”